บริษัท โฟร์เอ็กซ์ตร้า บิวท์ จำกัด

ปรับปรุง ต่อเติม สร้างบ้านและอาคาร
TH     /
 


35 ปี โฟร์พัฒนารับสร้างบ้าน  โดยไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วง คุณปราโมทย์  ธีรกุล ประธานบริหารโฟร์พัฒนากรุ๊ป เป็นเกียติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้บุตร  ธิดา ของช่างประจำหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้บุตร ธิดา ของช่างประจำหน่วยงาน ได้รับการศึกษาและมีความขยันหมั่นเพียร เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง จำนวน 24 ทุน รวมเป็นเงิน 206,000 บาท กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ณ.ห้องประชุมใหญ่  อาคารโฟร์พัฒนา ซึ่งโฟร์พัฒนากรุ๊ปได้มอบติดต่อกันมา 16 ปี

 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน