บริษัท โฟร์เอ็กซ์ตร้า บิวท์ จำกัด

ปรับปรุง ต่อเติม สร้างบ้านและอาคาร
TH     /
 


โฟร์พัฒนากรุ๊ป ได้ตระหนักและใส่ใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยรู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและการใช้พลังงานอย่างประหยัด เมื่อเร็วๆนี้ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้รู้จักการคัดแยกขยะ ในแต่ละวันบริษัทฯจะมีขยะจากกิจวัตรประจำวันและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน การทิ้งขยะทุกประเภทรวมกันโดยไม่แยกนั้น ทำให้ขยะที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ (Reuse) และขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ (Recycle) ถูกทิ้งรวมไปกับขยะเปียกทั้งหลาย และอาจจะไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ได้อีก จึงได้จัดสถานที่ทิ้งขยะทั้งภายในและภายนอกอาคาร แบ่งการทิ้งตามประเภทขยะ อาทิ ขยะเปียก ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย พนักงานทุกคนสามารถช่วยกันคนละไม้ คนละมือ นำขวดพลาสติก กระป๋อง กระดาษ ฯลฯ ไปทิ้งด้วยตนเอง และเมื่อมีการเก็บขยะ จะได้สามารถนำไปกำจัดได้อย่างถูกวิธี อีกทั้งเป็นการนำร่องในชุมชนให้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ช่วยกันลด ช่วยกันแยก ช่วยลดโลกร้อน 

มาดูกันนะคะว่าอะไรที่ย่อยสลายยากที่สุด จะได้ช่วยกันลด ละ และเลิกใช้ ค่ะ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป 500 ปี / อะลูมิเนียม 80-100 ปี / ก้นบุหรี่ 12 ปี เปลือกส้ม 6 เดือน / ถุงพลาสติก 100-450 ปีเครื่องหนัง 25-40 ปี /ถ้วยกระดาษเคลือบ 5 ปี

 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน