บริษัท โฟร์เอ็กซ์ตร้า บิวท์ จำกัด

ปรับปรุง ต่อเติม สร้างบ้านและอาคาร
TH     /
 


อีกหนึ่งกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วันที่ 16 มีนาคม 2556 โฟร์พัฒนากรุ๊ปได้ล่องเรือชมป่าชายเลน ต.คลองโคน 
จ.สมุทรปราการป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ อันเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพฯ ที่ได้เสด็จ
มาทรงปลูกป่าชายเลนไว้ตั้งแต่ ปี 2540 เรื่อยมาจนปัจจุบันเป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่มีความเขียวขจี เต็มไปด้วย 
กุ้ง หอย ปู ปลา พร้อมชมวิถีชีวิตการประมงชาวบ้านกับการเลี้ยงหอยแครง หอยแมลงภู่ ถีบกระดานเลน 
ล้อมกล่ำปลาดุก ให้อาหารลิงแสม ฯ และร่วมปลูกต้นกล้าใหม่ทดแทนต้นที่ล้มตาย เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติของผืนป่า
ให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป

 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน