บริษัท โฟร์เอ็กซ์ตร้า บิวท์ จำกัด

ปรับปรุง ต่อเติม สร้างบ้านและอาคาร
TH     /
 


​การมีสุขภาพที่ดี ไม่เจ็บป่วย ถือว่าเป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดสำหรับการดำรงชีวิต เป็นประจำทุกปีที่โฟร์พัฒนา

กรุ๊ป โดยคุณปราโมทย์ ธีรกุล ประธานบริหารโฟร์พัฒนากรุ๊ปและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด ได้มอบ
ความห่วงใย และใส่ใจสุขภาพของพนักงานทุกคน จัดสวัสดิการพิเศษตรวจสุขภาพประจำป ี เปน็ ประจำต่อเนื่องทุกปี
เพื่อค้นหา ความผิดปกติของร่างกาย คัดกรองโลกในเบื้องต้น จะได้ทำการรักษา ป้องกันได้อย่างทันท่วงที และในปี
นี้ถือโอกาสครบรอบ 32 ปี โฟร์พัฒนา ได้เพิ่มโปรแกรมตรวจสุขภาพพิเศษให้กับพนักงานชาย-หญิงที่มีอายุ 40 ปี ขึ้น
ไป กับโปรแกรมตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม และการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 19 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน